Declaraţia făcută publică la încheierea lucrărilor Comisiei Mixte reunite în Pafos, Cipru: „Nu s-a semnat niciun text comun”

A XI-a Întrunire a Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică a avut loc în Pafos – Cipru, un oraş cu o istorie bogată, care a primit trei Apostoli: Pavel, Varnava şi Marcu. Reuniunea a avut loc între 16-23 octombrie 2009, fiind găzduită generos şi fratern de către Biserica Ortodoxă a Ciprului.

Au fost prezenţi douăzeci de membri catolici. Nu este permis să participe mai mulţi. Toate Bisericile Ortodoxe, cu excepţia Patriarhiei din Bulgaria, au fost reprezentate şi anume: Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Serbiei, Patriarhia României, Patriarhia Georgiei, Biserica Ortodoxă a Ciprului, Biserica Ortodoxă a Greciei, Biserica Ortodoxă a Poloniei, Biserica Ortodoxă a Albaniei şi Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei.

Lucrările Comisiei s-au desfăşurat sub conducerea celor doi co-preşedinţi, Cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul Ioannis de Pergam, alături de doi co-secretari, Mitropolitul Ghenadios de Sassima (Patriarhia Ecumenică) şi Monseniorul Eleuterio F. Fortino (Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine).

La sesiunea de deschidere ce a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, Comisia a fost salutată foarte călduros de către gazdă, Mitropolitul Gheorghios de Pafos, care a subliniat importanţa găzduirii reuniunii în acest oraş apostolic, celebru de-a lungul istoriei nu doar în insulă, ci în toată lumea creştină.

Sâmbătă, 17 octombrie, membri catolici au săvârşit messa (liturghia catolică –n. tr.) în Biserica Romano-Catolică a Sfintei Cruci din Nikosia, prezidată de către Cardinalul Walter Kasper, în prezenţa membrilor ortodocşi. În predica sa, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de delegaţia catolică a Bisericii Ciprului şi, în special, faţă de Mitropolitul Gheorghios de Pafos, pentru ospitalitatea manifestată şi a subliniat că spiritul modestiei şi al iubirii ar trebui să domine activitatea Comisiei noastre Comune, subliniind cuvintele Domnului: „Şi oricine dintre voi vrea să fie cel dintâi, să fie slujitorul tuturor” (Marcu 10:44).

Duminică, 18 octombrie, membri ortodocşi au celebrat Sfânta Liturghie în Biserica „Maica Domnului – Faneromeni” din Nikosia, prezidată de Preafericitul Părinte Hrisostomos, Arhiepiscopul Ciprului, în prezenţa membrilor catolici. Adresându-se celor prezenţi, Arhiepiscopul Hrisostomos a declarat: „Împreună cu toate celelalte Biserici Ortodoxe, subliniem insistenţa noastră fermă asupra principiilor de bază deja consfinţite a conştiinţei ecleziale din primul mileniu de viaţă istorică a Bisericii. Sinoadele Ecumenice şi marii Părinţi din primul mileniu reprezintă garanţia interpretării teologice autentice a tainei dumnezeieştii iconomii în Hristos, dar şi (garanţia) trăirii ei autentice de către credincioşi în taina Bisericii în care se extinde sub îndrumarea Sfântului Duh, prezenţa continuă şi activă a lui Hristos în lume, pâna la sfârşitul veacului”.

Ulterior, co-preşedinţii – cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul Ioannis de Pergam – împreună cu Mitropolitul Ghenadios de Sassima, Cardinalul Leonardo Sandri, Mitropolitul Vasilios de Constantia-Famagusta şi Arhiepiscopul Roland Minnerath, au fost primiţi la Palatul Prezidenţial de către Preşedintele Ciprului, Excelenţa Sa Dimitris Christofias, care şi-a exprimat dorinţa ca într-o lume încă divizată, precum Cipru de altfel, acest dialog important să continue, precum şi bunele sale speranţe pentru realizarea de progrese pe viitor în direcţia comuniunii dintre cele două Biserici.

Membrii Comisiei au vizitat Muzeul Bizantin şi au luat prânzul oficial la Arhiepiscopie, oferit de către Preafericirea Sa, Arhiepiscopul Hrisostomos.

În cursul după-amiezii, membrii au efectuat o vizită la Metocul Mănăstirii Kykkos, unde au fost primiţi călduros de către Egumen – Mitropolitul Nikiforos de Kykkos şi Tylliria şi de către Mitropolitul Isaia de Tamassos şi Orini. Mai târziu, spre seară, Mitropolitul Vasilios de Constantia-Famagusta a oferit o cină oficială în Mitropolia sa la Paralimni. În cursul săptămânii, membrii au vizitat şi Mănăstirea Cuviosului Neofit şi siturile arheologice ale Sfântului Apostol Pavel din Pafos.

În prima zi a întrunirii, aşa cum se obişnuieşte, membri romano-catolici şi cei ortodocşi s-au întâlnit separat pentru a-şi desfăşura activitatea. Şedinţa ortodoxă a discutat printre altele despre reacţiile negative faţă de Dialog ale unor cercuri ortodoxe, considerându-le cu totul neîntemeiate şi inacceptabile, furnizând informaţii false şi înşelătoare. Toţi membri ortodocşi ai Comisiei au reafirmat că Dialogul continuă cu decizia tuturor Bisericilor Ortodoxe şi se desfăşoară cu fidelitate faţă de Adevărul şi Tradiţia Bisericii. Şedinţa catolică a considerat proiectul drept bună temelie în opera noastră, confirmând intenţia de a continua Dialogul cu încredere reciprocă şi în ascultare faţă de voia Domnului.

După cum s-a decis la ultima sesiune plenară de la Ravenna, 2007, Comisia a studiat tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu”, pe baza unui proiect pregătit de către Comitetul de Coordonare Comună, care s-a reunit la Elounta, în Creta, Grecia, anul trecut. În cadrul acestei întruniri, Comisia a analizat şi a modificat proiectul de text al Comisiei Mixte şi a decis să-şi finalizeze activitatea anul viitor, prin convocarea unei întruniri ulterioare a Comisiei Mixte. Nu s-a emis nici un text final, iar orice text ar circula nu este valabil (sublinierea P.O.Gr.).

S-a decis că a XII-a adunare plenară va fi găzduită de către Cardinalul Christoph Schönborn la Viena, în Austria, în perioada 20-27 septembrie 2010.

A XI-a sesiune plenară s-a terminat cu vecernia ortodoxă la Catedrala Sfinţii Teodori (Tiron şi Stratilat) din Pafos, urmată de o recepţie oferită de către Mitropolitul Gheorghios.

Întrunirea Comisiei Mixte a fost marcată de un spirit de prietenie şi colaborare bazată pe încredere. Membrii Comisiei au apreciat în mod deosebit generoasa ospitalitate a Bisericii Ciprului şi au cerut stăruitor continuarea dialogului la cerea credincioşilor.

Pafos, Cipru, 22 octombrie 2009
Traducere din engleză de Magdalena Mircioiu şi Ierom. Fotie

Declaraţia originală, în engleză:

The eleventh meeting of the Joint International Commission for Theological Dialogue between the Orthodox Church and the Roman Catholic Church took place in Paphos, Cyprus, a city with a rich history, having received three Apostles, Paul, Barnabas and Mark. The meeting took place from 16-23 October 2009, generously and fraternally hosted by the Orthodox Church of Cyprus.

Twenty Catholic members were present; several more were unable to attend. All the Orthodox Churches, with the exception of the Patriarchate of Bulgaria, were represented, namely the Ecumenical Patriarchate, the Patriarchate of Alexandria, the Patriarchate of Antioch, the Patriarchate of Jerusalem, the Patriarchate of Moscow, the Patriarchate of Serbia, the Patriarchate of Romania, the Patriarchate of Georgia, the Church of Cyprus, the Church of Greece, the Church of Poland, the Church of Albania and the Church of Czech Lands and Slovakia.

The Commission worked under the direction of its two co-presidents, Cardinal Walter Kasper and Metropolitan John of Pergamon, helped by the two co-secretaries, Metropolitan Gennadios of Sassima (Ecumenical Patriarchate) and Monsignor Eleuterio F. Fortino (Pontifical Council for Promoting Christian Unity).

At the opening session on Saturday, 17 October, the Commission was welcomed very warmly by the host, Metropolitan Georgios of Paphos, who emphasized the importance of holding the meeting in this apostolic city, famous in the history not only of this island but of the whole of Christianity.

On Saturday, 17 October, the Catholic members celebrated the Eucharist in the Roman Catholic Church of the Holy Cross, Nicosia, presided over by Cardinal Walter Kasper, in the presence of the Orthodox members. In his homily he expressed the gratitude of the Catholic Delegation to the Church of Cyprus and especially to Metropolitan Georgios of Paphos for his warm hospitality, and stressed that the spirit of humility and love should prevail in the work of our Joint Commission, emphasizing the words of the Lord: “Whoever would be first among you shall make himself slave of all” (Mark 10:44). On Sunday, 18 October, the Orthodox members celebrated the Divine Liturgy in the Church of Phaneromeni, Nicosia, presided over by His Beatitude the Archbishop of Cyprus, Chrysostomos, in the presence of the Catholic members. In addressing those present, Archbishop Chrysostomos stated: “Together with all the other Orthodox Churches, we underline our firm insistence on the established basic poles of the ecclesiastical conscience of the first thousand years of the historical life of the Church. The Ecumenical Councils and the great Fathers of the first millennium are a guarantee of the authentic theological interpretation of the sacrament of the divine economy in Christ, and of its genuine experience by the faithful in the sacrament of the Church, which, under the guidance of the Holy Spirit, extends the continuous and living presence of Jesus Christ in the world, until the end of time.”

Afterwards, the co-presidents, Cardinal Walter Kasper and Metropolitan John of Pergamon, together with Metropolitan Gennadios of Sassima, Cardinal Leonardo Sandri, Metropolitan Vasilios of Constantia-Famagusta and Archbishop Roland Minnerath, were welcomed at the Presidential Palace by the President of Cyprus, His Excellency Dimitris Christofias, who expressed his hope for the continuation of this important dialogue in a world still divided, like Cyprus itself, and expressed his good wishes for progress towards communion between the two Churches in the future.

The members of the Commission visited the Byzantine Museum, and had an official lunch at the Archbishopric, offered by H. B. Archbishop Chrysostomos.

During the afternoon, the members paid a visit to the Metochion of Kykkos Monastery and were welcomed very warmly by the Abbot, Metropolitan Nikiphoros of Kykkos and Tylliria, and by Metropolitan Isaias of Tamassos and Orini. Later in the evening, Metropolitan Vasilios of Constantia-Famagusta hosted an official dinner at his Metropolitanate in Paralimni. During the course of the week, the members also visited the Monastery of St. Neophytos and the archaeological sites of St. Paul in Paphos.

On the first day of the meeting, as is customary, the Roman Catholic and Orthodox members met separately to coordinate their work. The Orthodox meeting discussed among other things the negative reactions to the Dialogue by certain Orthodox circles, and unanimously considered them as totally unfounded and unacceptable, providing false and misleading information. All Orthodox members of the Commission reaffirmed that the Dialogue continues with the decision of all the Orthodox Churches and is pursued with faithfulness to the Truth and the Tradition of the Church. The Catholic meeting considered the draft text as a good basis for our work and confirmed the intention to continue the Dialogue with confidence and reciprocal trust, in obedience to the will of the Lord.

As was decided at the last plenary session in Ravenna, 2007, the Commission studied the theme ”The Role of the Bishop of Rome in the Communion of the Church in the First Millennium”, on the basis of a draft text prepared by the Joint Coordinating Committee, which met in Elounda, Crete, Greece last year. During this plenary meeting, the Commission carefully considered and amended the draft text of the Joint Coordinating Committee, and decided to complete its work on the text next year, by convening a further meeting of the Joint Commission. No final text has been decided upon, and any text that may be circulated is not valid (sublinierea P.O.Gr.).

It was decided that the 12th plenary meeting will be hosted by Cardinal Christoph Schönborn, in Vienna, Austria, from 20-27 September 2010.

The eleventh plenary session ended with Orthodox Vespers at St. Theodoros’ Cathedral in Paphos, followed by a reception offered by Metropolitan Georgios.

The meeting of the Joint Commission was marked by a spirit of friendship and trustful collaboration. The members of the Commission greatly appreciated the generous hospitality of the Church of Cyprus, and they strongly commend the continuing work of the dialogue to the prayers of the faithful.

Paphos, Cyprus, 22 October 2009.

Anunțuri

RSS Sinaxar

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: